Adatvédelmi Nyilatkozat

A szolgáltató a tudomására jutott adatokat, információkat bizalmasan kezeli, s azokat kizárja, hogy a Megrendelő nevét, levelezési vagy elektronikus címét és bármilyen más – a szerződéskötéskor közölt – adatát harmadik félnek (bíróság, nyomozó hatóság, ügyész, közigazgatási hatóság, szabálysértési hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett megkereshetik az Adatkezelőt. A hatóságok részére személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának eleget tesz.) kiadja.

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Nemcsényi Gábor E.V. (Színvonal Festő Vállalkozás)
Az adatkezelő levelezési címe: 7696 Hidas, Szabadság utca 7.
Az adatkezelő e-mail címe: info@szinvonalfestovallalkozas.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 9169 427
Az adatkezelő adószáma: 67113989-1-37

Az adatkezelő nyilvántartási száma: 43395915

Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tartja nyilván és kezeli az Ön adatait.

Az adatkezelés időtartama: a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetében 8 év, egyebekben az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

A kezelt személyes adatok köre, ideje, célja

Érintett szolgáltatást megrendelni, írásban szerződés kötésekor tud. Az adatközlés önkéntes, Érintett nem köteles megadni személyes adatait, azonban azok hiányában egyes esetekben (például magánszemélyként történő rendelés esetén) nem tudja megrendelni a szolgáltatásokat.

Érintett beleegyezésével megadott adatkezelés célja: szolgáltatásnyújtás, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a szerződések létrejöttének bizonyítása valamint jogszabályi kötelezettségek teljesítése (pl. számla kiállítása). A kötelező adatkezelés körében az Adatkezelő eleget tesz a jogszabályok által megkívánt egyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek, a jogszabályok által meghatározott ideig azon adatok körére vonatkozóan, amelyet a hatályos jogszabályok számára kötelezően előírnak. Adatkezelő a megadott adatok valódiságáért nem vállal felelősséget.

A személyes adatok tárolása, védelme, hozzáférés az adatokhoz

Adatkezelő papír alapon és számítástechnikai eszközökkel tárolja a személyes adatokat, az Adatkezelő székhelyén, saját szerverein. A papír alapú dokumentumokat az Adatkezelő elzárva tartja, biztosítva ezzel, hogy csak az arra jogosult kapjon hozzáférést. Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő vezetője és munkatársai jogosultak megismerni. Jelen tájékoztatóban írtak szerint egyes adatok továbbításra kerülnek adatfeldolgozók és más adatkezelők részére (pl.: könyvelő), a jelen tájékoztatóban írt célok megvalósítása érdekében.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatkezelő védi a kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés, valamint a sérülés és a megsemmisülés ellen. Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok körét, az esetleges adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Hidas, 2021.01.05.                                                                                                                                                                                                                                                                  Nemcsényi Gábor